رمان عصر اسف

یک رمان اجتماعی معناگرا

یک رمان اجتماعی معناگرا

رمان عصر اسف

به نام حضرت حق

معرفی اجمالی رمان عصر اَسَف:

رمان اجتماعی "عصر اَسَف"، بدون آنکه خیلی طعم تاریخی به خود بگیرد، بر اساس واقعیت های کلیِ گذشته بر کشور ایران در صد سال پیش، و دوران قحطی جنگ جهانی نگارش شده است. محتوای اصلی داستان حول موضوع خودخواهی و منیت می باشد. شرح ماجرا، ترکیبی از شرایط خواب و شرایط بیداری شخصیت اصلی کتاب به نام شاهرخ است؛ که مشخص شدن مرز بین این دو تا پایان داستان روشن نیست. این داستان علی رغم آنکه در دوران یک قرن پیش رخ می دهد، با این حال از نگاه نگارنده بسیار بروز بوده و به درستی با شرایط کنونی جامعه همخوانی دارد.

بهزاد سرهادی
behzadsarhadi@gmail.com

بهزاد سرهادی...